Jeg gjør forskjellen

ET PROGRAM FOR STYRKING AV NÆRVÆR OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR I ARBEIDSLIVET

iFokus er en arbeids – og inkluderingsbedrift med hovedoppgave i å støtte mennesker ut og tilbake i arbeidslivet. Gjennom vårt arbeid, har vi tilegnet oss kunnskaper og erfaringer om hva som gir stabilitet, nærvær og arbeidsglede på arbeidsplassene. «Jeg gjør forskjellen» er et program med overordnet mål om å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, redusere og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Sentrale temaer er personlig utvikling, selvledelse, kommunikasjon, tankesett, motivasjon, endringsprosesser og målarbeid.

Vi har gjennom flere år hatt et nært samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og Larvik kommune, med felles mål om å redusere og forebygge sykefravær. Samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og iFokus er et viktig prinsipp for gjennomføring av programmet. Vi gjennomfører arbeidsplasskartlegginger ved behov for å synliggjøre muligheter og utfordringer i den videre prosessen for den ansatte.

Innholdet er basert på grunnleggende teorier innenfor positiv psykologi, og har fokus på individets styrker og ressurser. For å jobbe med dette benytter vi blant annet profil- og samtaleverktøyet VIP24. Forskning viser at det å handle i tråd med egne styrker, interesser og personlighetstype, skaper engasjement og motivasjon for både måloppnåelse, utholdenhet og prestasjoner. Hva gir arbeidsglede? Hva gir energi? Hva trigger stress i oss? Når er vi i flyt? Hvordan kommuniserer vi – ut til andre og til oss selv? Hva skaper opplevelse av mestring og utvikling hos mennesker? Hva skal til for at utvikling og forandring skjer?

En sentral del av programmet er økt bevissthet om hvordan tanker og følelser påvirker vår adferd innenfor ulike livsområder og livsfaser. «Jeg gjør forskjellens» visjon er å inspirere mennesker til å tilegne seg andre måter å forholde seg til verden på, det være seg jobben, kollegaene, lederen, ektefellen, ungene eller til seg selv. Intensjonen er at kursdeltakere skal oppleve input i å mestre arbeid – og hverdagsliv bedre. Programmet har både en teoretisk og praktisk forankring, hvor konkrete verktøy og øvelser kobles sammen med teori/forskning.

Les mer om programmet.

iFokus - Jeg gjør forskjellen

Gir resultater
Programmet har en bevisstgjørende og forebyggende dimensjon. Vi har erfaring med å støtte mennesker i prosess. Programmet er utviklet gjennom flere år og får gode tilbakemeldinger og resultater. Hver enkel deltager opplever en utvikling som får innvirkning på eget liv.

Vi har gjennomført en undersøkelse der vi målte effekten av programmet etter seks måneder. 87 % av deltakerne svarte at de nå er i bedre stand til å mestre sin arbeidssituasjon bedre. 72 % sier også at kurset i meget stor grad hadde bidratt til økt livskvalitet.

Våre kursledere har bred erfaring og kompetanse innen forebyggende arbeid. Med ulik bakgrunn og spisskompetanse innen sitt felt, er det et solid og flott team som møter dere.

Fasene i «Jeg gjør forskjellen»
Fasene kan også gjennomføres som enkeltmoduler og tilpasses etter ønske og behov.

Vip24: karriereveiledning i helsefremmende perspektiv med vekt på friskfaktorer og arbeidsglede.

Arbeidsplassen: Planlegging av behov og muligheter for den enkelte i samarbeid med arbeidsgiver.

Kursprogrammet i Jeg gjør forskjellen: Verktøy for energi, handlekraft og stressmestring

Forankring og handling: Handlingsplan med forslag til videre aktiviteter.

iFokus Karriereutvikling

Påmelding

Vi setter opp et program som passer for din bedrift ut i fra behov. Ta kontakt, så ringer vi deg for en samtale og avstemmer videre fremdrift.