Jeg gjør forskjellen – iFokus ekspertbistand

På iFokus har vi siden 2013 bistått arbeidstakere som har blitt, eller stått i fare for å bli sykmeldt, med å finne løsninger for å stå i jobb.

Det kan være ulike årsaker for at det blir vanskelig å mestre jobben; det kan være fysiske plager, belastninger og krav på og utenfor jobb som påvirker psykisk og fysisk helse og overskudd, eller det kan være at man ikke opplever å være på den riktige arbeidsplassen.

I avtalen for inkluderende arbeidsliv som gjelder for 2019-2022, finnes det et virkemiddel som heter ekspertbistand. På iFokus kaller vi dette for Jeg gjør forskjellen ekspertbistand.

NAV kan gi tilskudd til ekstpertbistand hvis en arbeidstaker har lange og /hyppige sykefravær. Arbeidstakeren, arbeidsgiveren og NAV skal være enige om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.

Eksperten skal foreslå tiltak som kan gjøre arbeistakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, eller gjøre et annet arbeid for samme arbeidsgiver. Det kan også være aktuelt at eksperten kartlegger kompetanse og ferdigheter hos en arbeidstaker sett opp mot arbeidet og stillingens krav, og eventuelt kartelegge / vurdere andre realistiske jobb- og yrkesmuligheter. Kartleggingen skal gi grunnlag for å tilpasse arbeidsoppgaver.

Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra NAV.

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan selv bestemme hvem som skal tilby ekspertbistand. Det må være avklart med NAV før man igangsetter en prosess.

Ta kontakt med arbeidslivssenteret i Vestfold og Telemark dersom du vurderer at ekspertbistand kan være akutelt.

Innholdet i programmet blir tilpasset den enkeltes behov, og prosessen er et samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og iFokus. Sentrale temaer i programmet er hva gir arbeidsglede og mestring, kommunikasjon, tankesett, motivasjon, endring og målarbeid. Fokuset er å kunne stå i jobb.

Jeg gjør forskjellen kan vise til svært gode resultater hvor deltakere oppgir at de er i bedre stand til å mestre sin arbeidssituasjon og at de opplever økt livskvalitet etter gjennomføring av programmet.

«Jeg gjør forskjellen» – programmets fire faser
Fasene kan også gjennomføres som enkeltmoduler og tilpasses etter ønske og behov.
Vip24: karriereveiledning i helsefremmende perspektiv med vekt på friskfaktorer og arbeidsglede.
Arbeidsplassen: Planlegging av behov og muligheter for den enkelte i samarbeid med arbeidsgiver.
Kursprogrammet «Jeg gjør forskjellen»: Verktøy for energi, handlekraft og stressmestring
Oppfølging: Opp til 3 måneder etter endt prosess. Det utarbeides en rapport som sendes til arbeidsgiver og NAV.

Prosessen i «Jeg gjør forskjellen» starter med en oppstartsamtale med arbeidstaker, arbeidsgiver og iFokus. Her defineres en bestilling, og man går gjennom ønsket effekt av programmet. Jeg gjør forskjellen» er modulbasert, og hvilke moduler som skal gjennomføres styres ut fra bestilling som avdekker behov og ønsker:

jgfprosess

Påmelding