iFokus ekspertbistand

På iFokus har vi siden 2013 bistått arbeidstakere som har blitt, eller stått i fare for å bli sykmeldt, med å finne løsninger for å stå i jobb.

Det kan være ulike årsaker for at det blir vanskelig å mestre jobben; det kan være fysiske plager, belastninger og krav på og utenfor jobb som påvirker psykisk og fysisk helse og overskudd, eller det kan være at man ikke opplever å være på den riktige arbeidsplassen.

I avtalen for inkluderende arbeidsliv som gjelder for 2019-2022, finnes det et virkemiddel som heter ekspertbistand.

NAV kan gi tilskudd til ekstpertbistand hvis en arbeidstaker har lange og /hyppige sykefravær. Arbeidstakeren, arbeidsgiveren og NAV skal være enige om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.

Eksperten skal foreslå tiltak som kan gjøre arbeistakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, eller gjøre et annet arbeid for samme arbeidsgiver. Det kan også være aktuelt at eksperten kartlegger kompetanse og ferdigheter hos en arbeidstaker sett opp mot arbeidet og stillingens krav, og eventuelt kartelegge / vurdere andre realistiske jobb- og yrkesmuligheter. Kartleggingen skal gi grunnlag for å tilpasse arbeidsoppgaver.

Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra NAV.

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan selv bestemme hvem som skal tilby ekspertbistand. Det må være avklart med NAV før man igangsetter en prosess.

Innholdet i programmet blir tilpasset den enkeltes behov, og prosessen er et samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og iFokus. Sentrale temaer i programmet er hva gir arbeidsglede og mestring, kommunikasjon, tankesett, motivasjon, endring og målarbeid. Fokuset er å kunne stå i jobb.

For mer informasjon, ta kontakt med Lena Sneve Thorsen, mobil 95023197