VIP24

VIP24 er et profil- og samtaleverktøy som bidrar til økt bevissthet rundt egne styrker og muligheter.

Fokus i VIP24 er at arbeidstaker blir bedre kjent med egne interesser og personlige preferanser, og får veiledning på hvorledes dette samsvarer med eget innhold i eget arbeidsforhold. Videre går veiledningen inn i sammenhengen mellom jobbrolle og personlige forhold for å finne optimal jobbmatch.

I VIP24 forskes det i hvordan en opplever mestring og sammenheng i livet, hva som gir positiv energi og hvilke hverdagslivsvalg den enkelte tar for å mestre arbeidstakerrollen sin.

Det legges vekt på å finne den enkeltes friskfaktorer og arbeidsglede. Hva som skaper god helse, livskvalitet og stabil og god ytelse på jobb er sentrale tema.

VIP 24 gjennomføres ved at arbeidstaker gjennomfører en web-basert kartlegging av forhold rundt arbeidsmestring, livsmestring og personlige preferanser. På bakgrunn av denne kartleggingen gjennomføres individuell veiledning som ender opp i en handlingsplan med konkrete tiltak som vil bidra til økt arbeids- og livsmestring.

Resultatene presenteres og drøftes med arbeidsgiver og det utarbeides en rapport som beskriver hva som har fremkommet og hvilke tiltak arbeidstaker og eventuelt arbeidsgiver kan gjennomføre for å sikre nærvær og økt ytelse på arbeidsplassen. På bakgrunn av resultatene vil arbeidsgiver få en god forståelse av hvilke ressurser arbeidstaker har i nåværende arbeid og kan vurdere dette opp mot andre oppgaver i bedriften. I tillegg vil arbeidsgiver få en vurdering på eventuelle tilrettelegginger som kan vurderes.